Jesteś tutaj: Strona logowania / Regulamin usługi
Regulamin usługi

Regulamin

Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) zwanego dalej systemem IPR jest:
  1. 1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) zwanego dalej Regulaminem IPR, co jednocześnie stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zwanej dalej przewoźnikiem oraz IT-Trans sp. z o.o.;
  2. 2) spełnienie następujących wymagań technicznych:
   1. a) dostęp do sieci Internet;
   2. b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Firefox 3.0 (i wyższe) lub Opera 9.5 (i wyższe) lub Safari 3.0 (i wyższe) lub Google Chrome lub Internet Explorer 6.0 (i wyższe);
   3. c) posiadania sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością 300 dpi lub urządzenia elektronicznego wyposażonego w ekran o przekątnej min. 7 cali, zdolnego do wyświetlania plików PDF (np. tablet, netbook, laptop, czytnik eksiążek) lub urządzenia elektronicznego wyposażonego w ekran o przekątnej min. 3 cali z dostępem do Internetu (np. smartfony, tablety, netbooki).
 2. Instrukcja obsługi systemu IPR dostępna jest na stronie pomocy.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/lub nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 1. Zakres stosowania

 1. Regulamin IPR określa warunki i zasady zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://www.biletyregionalne.pl/ przy pomocy systemu IPR:
  1. 1) biletów jednorazowych i okresowych na przejazd pociągami uruchamianymi przez przewoźnika;
  2. 2) biletów na przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem, biletów na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego, biletów sieciowych miesięcznych na przewóz roweru lub biletów na przewóz psa w pociągach uruchamianych przez przewoźnika;
  3. 3) REGIOkart umożliwiających zakup wg Taryfy RAZEM biletów na przejazd poc. uruchamianymi przez przewoźnika.
 2. Postanowienia taryfowe o przewozie osób, zwierząt i rzeczy i opłaty stosowane w systemie IPR określone są w Taryfie przewozowej (TPR) zwanej dalej TPR oraz warunkach taryfowych ofert specjalnych i pozataryfowych, dostępnych na stronie przewoźnika http://www.przewozyregionalne.pl/.

§ 2. Objaśnienia określeń i skrótów

Użyte w Regulaminie IPR określenia i skróty oznaczają:

 1. przewoźnik - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031521, NIP 526-25-57-278;
 2. operator - IT-Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7 lok 18 NIP 701-02-75-558 KRS 0000368917;
 3. system IPR - Internetowy System Sprzedaży - system umożliwiający Użytkownikowi nabycie biletu lub REGIOkarty;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna zarejestrowana w systemie IPR, która posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz dokonuje płatności za pomocą własnych środków płatniczych;
 5. płatność online - opłacenie należności za pomocą:
  1. a) karty płatniczej,
  2. b) przelewu internetowego online,
  Obsługiwane standardy kart oraz przelewy internetowe wskazane są w stopce "Obsługa płatności";
 6. umowa przewozu - umowa, przez zawarcie której przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia podróżnego do stacji przeznaczenia;
 7. dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu - jeden z dokumentów, o których mowa w TPR - Dział I, Rozdział 4 - Przejazdy ulgowe;
 8. osoba upoważniona do kontroli - osoba, o której mowa w § 14 Regulaminu przewozu (RPR) zwanego dalej RPR, legitymująca się identyfikatorem, upoważniona przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu;
 9. podróżny - osoba, na rzecz której zakupiony został bilet za pomocą systemu IPR i której dane są zamieszczone na bilecie;
 10. bilet - imienny dokument przewozu potwierdzający zawarcie umowy przewozu na przejazd pociągiem rodzaju REGIO lub interREGIO;
 11. wniosek - pisemny wniosek dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety, składany przez Użytkownika.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z systemu IPR

 1. System IPR umożliwia założenie Indywidualnego Konta Użytkownika (IKU) przed zakupem lub w trakcie.
 2. Użytkownik, który zamierza skorzystać z systemu IPR, musi:
  1. 1) zarejestrować się w systemie:
   1. a) podając nazwę użytkownika i hasło dostępu,
   2. b) wprowadzając imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  2. 2) zaakceptować Regulamin IPR zaznaczając pole "Oświadczenie" zamieszczone na stronie rejestracyjnej.
 3. W celu dokonania zakupu biletu przez Internet, Użytkownik z IKU powinien każdorazowo zalogować się w systemie poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu.

§ 4. Zamawianie biletu

 1. Za pośrednictwem systemu IPR można nabyć:
  1. a) bilety jednorazowe według Taryfy PODSTAWOWEJ oraz z zastosowaniem ulg: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% i 50%;
  2. b) bilety jednorazowe według Taryfy RAZEM normalne oraz zastosowaniem ulg: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%;
  3. c) bilety okresowe odcinkowe miesięczne według Taryfy PODSTAWOWEJ normalne oraz z zastosowaniem ulg: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 50%;
  4. d) bilety okresowe odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg Taryfy PODSTAWOWEJ, normalne oraz z zastosowaniem ulgi 50%;
  5. e) bilety okresowe odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy RAZEM, normalne;
  6. f) bilety jednorazowe według Taryfy RAZEM dla osób korzystających z oferty taryfowej „TY i raz, dwa, trzy”;
  7. g) bilety wg ofert specjalnych i pozataryfowych:
   - Bilet lubartowski,
   - Bilet olkuski,
   - Bilet świętokrzyski,
   - Połączenie w dobrej cenie,
   - Bilet sądecki,
   - Bilety czasowe i strefowe (z wyjątkiem biletów czasowych w aglomeracji wrocławskiej),
   - Tani bilet,
   - Bilet miejski.
  8. h) bilety na przejazd pociągami dodatkowymi, np. music REGIO;
  9. i) bilety sieciowe miesięczne na przewóz roweru;
  10. j) łącznie z biletem na przejazd - bilet na przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem, roweru pod nadzorem podróżnego lub psa, których warunki przewozu są określone w § 43-45 TPR i § 21-23 RPR;
  11. k) REGIOkartę.
 2. Bilety są sprzedawane na przejazdy pociągami rodzaju REGIO lub interREGIO.
 3. Bilety wydawane za pośrednictwem systemu IPR są ważne wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem, którego rodzaj i numer są na nich wskazane. Dane te podlegają weryfikacji w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych i muszą być zgodne z danymi zakodowanymi na wydrukowanym bilecie.
 4. Bilet może być wydany na przejazd maksymalnie 6 osób. Na bilecie wydanym na przejazd więcej niż jednej osoby, dane, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć wyłącznie właściciela biletu, który podczas kontroli dokumentów przewozu wskazuje resztę osób, odbywających przejazd na podstawie tego biletu.
 5. Terminy ważności biletów i warunki korzystania z nich określone są w RPR. TPR i warunkach taryfowych ofert specjalnych i pozataryfowych.
 6. Użytkownik po naciśnięciu przycisku "Kup bilet" dokonuje:
  1. 1) wyboru:
   1. a) relacji przejazdu (stacja wyjazdu, stacja przeznaczenia),
   2. b) drogi przewozu,
   3. c) daty wyjazdu,
   4. d) rodzaju pociągu i klasy wagonu,
  2. 2) określenia rodzaju taryfy (normalna albo ulgowa),
  3. 3) wskazania imienia i nazwiska osoby (właściciela biletu), która będzie odbywała przejazd oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzający tożsamość tej osoby, z zastrzeżeniem ust. 4.
 7. Poprawne dokonanie zamówienia biletu zakończone jest wyświetleniem na ekranie formularza "Podsumowanie zamówienia biletu", ze wskazaniem:
  1. 1) daty wyjazdu,
  2. 2) stacji wyjazdu i przeznaczenia,
  3. 3) drogi przewozu,
  4. 4) oznaczenia rodzaju pociągu i klasy wagonu,
  5. 5) rodzaju taryfy (normalna albo z ulgą),
  6. 6) ceny biletu na przejazd,
  7. 7) imienia i nazwiska właściciela biletu (podróżnego).
 8. Rezygnacji z dokonanego zamówienia można dokonać przy użyciu przycisku "Rezygnuję", umieszczonego pod formularzem "Podsumowanie zamówienia biletu".
 9. Po użyciu przycisku "Kupuję" Użytkownik przechodzi do panelu umożliwiającego potwierdzenie nabycia biletu.

§ 5. Zawarcie umowy przewozu

 1. Warunkiem zawarcia umowy przewozu (zakupu biletu) jest dokonanie płatności online za pośrednictwem systemu IPR (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i pobranie lub otwarcie biletu internetowego wygenerowanego przez system.
 2. Użytkownik wybiera formę płatności online zaznaczając jedną z opcji dostępną na stronie płatności internetowych (np. karta płatnicza, e-przelew).
 3. Żeby nie utracić zamówienia, Użytkownik od momentu jego złożenia ma 10 minut na dokonanie płatności.
 4. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub konta bankowego, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik drukuje właściwy bilet uprawniający do przejazdu w zakresie na nim wskazanym.
 6. Wydrukowany bilet jest imienny i zawiera:
  1. 1) termin ważności,
  2. 2) relację przejazdu,
  3. 3) opcjonalnie drogę przewozu,
  4. 4) rodzaj pociągu i klasę wagonu,
  5. 5) rodzaj taryfy (normalna albo % wymiar ulgi),
  6. 6) cenę brutto i kwotę PTU,
  7. 7) dane świadczące o dokonanej płatności,
  8. 8) imię i nazwisko właściciela,
  9. 9) numer biletu.
 7. Bilet jest ważny wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość właściciela biletu.
 8. Osoba odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu.

§ 6. Wystawianie faktur VAT

 1. Bilet zakupiony za pośrednictwem systemu IPR nie jest fakturą VAT.
 2. Operator wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej na wniosek Użytkownika. Użytkownik składa wniosek o fakturę poprzez zaznaczenie opcji "Faktura VAT" w szczegółach biletu na stronie "Moje bilety", nie później niż 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania płatności.
 3. W przypadku niewykorzystania tej możliwości, fakturę VAT wystawia się na pisemny wniosek Użytkownika z kontem w systemie IPR, który dokonał zakupu biletu za pośrednictwem systemu IPR - złożony przed upływem 1 miesiąca od wykonania usługi przewozu. Podmioty nie posiadające konta w IPR muszą załączyć kopię biletu internetowego.
 4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 należy składać na adres operatora.
 5. Faktura elektroniczna zostaje wystawiona automatycznie przez Operatora w następnym dniu roboczym od daty złożenia i zatwierdzenia wniosku.
 6. Użytkownik pobiera fakturę VAT w wersji elektronicznej ze strony "Moje faktury".

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika (podróżnego)

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu IPR zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem IPR.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. 1) wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich,
  2. 2) składania zamówień i wniosków,
  3. 3) dokonywania zmiany lub odstąpienia od umowy przewozu bezpośrednio za pośrednictwem systemu IPR.
 3. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. 1) podać przy rejestracji w systemie IPR prawdziwe dane,
  2. 2) zaakceptować Regulamin IPR.
 4. Akceptując Regulamin IPR Użytkownik oświadcza, że:
  1. 1) wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu IPR - w tym imię i nazwisko - są prawdziwe,
  2. 2) zapoznał osobę, na rzecz której zakupił bilet, z postanowieniami Regulaminu IPR,
  3. 3) posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  4. 4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podróżny ma prawo wymienić bilet. Procedura wymiany polega na stworzeniu nowego biletu po zalogowaniu się na konto przy użyciu opcji "Wymiana biletu". Wymienić można na bilet o takiej samej lub wyższej cenie - w drugim przypadku potrzebna jest dopłata.
 6. Podróżny ma prawo do zwrotu biletu z zastrzeżeniem § 7, ust. 9. Po zalogowaniu do swojego konta należy użyć opcji "Zwrot biletu". Po stwierdzeniu w systemie faktu nie wykorzystania zakupionego biletu, z którego Podróżny zrezygnował, nastąpi zwrot wpłaconej należności z potrąceniem 10% odstępnego.
 7. Podróżny ma prawo złożyć reklamację z tytułu częściowego lub całkowitego niewykorzystania biletu. Zwrot należnej Podróżnemu kwoty po uznaniu reklamacji następuje w wyniku:
  1. 1) zmiany warunków umowy przewozu w trakcie wykorzystywania biletu potwierdzonej przez pracownika przewoźnika. Pasażer otrzymuje zwrot różnicy między ceną zakupionego biletu a należnością przypadająca za faktyczny przejazd.
  2. 2) z tytułu niewykonania umowy przez przewoźnika np. w wyniku odwołania pociągu.
 8. Podróżny, który:
  1. 1) zmienia warunki przejazdu,
  2. 2) całkowicie rezygnuje z podróży,
  powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ważności tego biletu dokonać za pośrednictwem systemu IPR jego zwrotu lub wymiany, z zastrzeżeniem ust. 13. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu, zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany dokument można dochodzić - w formie pisemnej reklamacji - wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Ewidencji Przychodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46 (zwanej dalej PBD), e-mail: reklamacje@p-r.com.pl, tel: (089) 677 56 22, fax: (089) 677 56 11.
  W przypadku zwrotu za pośrednictwem systemu IPR biletu o wartości równej lub niższej niż 2,99 zł, odbiór zwróconych należności jest możliwy wyłącznie w kasie siedziby operatora.
  Podróżny z biletem jednorazowym, który rozpoczął przejazd przed wskazanym na posiadanym dokumencie przewozu terminem ważności, jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 RPR zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia nowego biletu na faktyczny przejazd. Podróżny powinien uzyskać od obsługi pociągu odpowiednie poświadczenie o całkowitym niewykorzystaniu. Zwrotu należności za odpowiednio poświadczony bilet można dochodzić w drodze pisemnej reklamacji wniesionej zgodnie z postanowieniami § 24 RPR.
  Zwrotu biletu okresowego można dokonać na warunkach określonych w § 20 RPR w drodze pisemnej reklamacji wniesionej zgodnie z postanowieniami § 24 RPR.
 9. Po rozpoczęciu przejazdu zmiana umowy przewozu możliwa jest w zakresie zmiany:
  1. 1) stacji przeznaczenia,
  2. 2) rodzaju pociągu.
  W celu dokonania zmiany umowy podróżny powinien zgłosić się do obsługi pociągu na warunkach określonych w § 17 RPR.
 10. W przypadku zmiany umowy przewozu z tytułu, której przewoźnikowi przysługuje:
  1. 1) niższa należność – podróżny powinien uzyskać odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu różnicy należności; zwrotu nadpłaconych należności dokonuje się w drodze pisemnej reklamacji wniesionej zgodnie z § 24 RPR;
  2. 2) wyższa należność – podróżny powinien dokonać dopłaty różnicy należności, jeżeli postanowienia TPR lub warunków taryfowych danej oferty specjalnej lub pozataryfowej nie stanowią inaczej.
 11. W razie całkowitego niewykorzystania dokumentu przewozu, z którego podróżny nie mógł zrezygnować w terminie i w sposób określony w ust. 8 z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych (np. pobyt w szpitalu), zwrotu należności z tego tytułu można dochodzić w formie pisemnej reklamacji zgodnie z postanowieniami § 24 RPR.
 12. W pociągu podczas kontroli dokumentów przewozu podróżny zobowiązany jest wręczyć osobom dokonującym kontroli:
  1. 1) ważny dokument przewozu w postaci:
   1. a) wygenerowanego przez system IPR pliku z biletem (format PDF) w postaci czytelnego wydruku (min. 300 dpi) na kartce formatu A4 w orientacji pionowej,
   2. b) wygenerowanego przez system IPR pliku z biletem (format PDF) wyświetlonego na urządzeniu elektronicznym wyposażonym w ekran o przekątnej min. 7 cali (np. tablet, netbook, laptop, czytnik eksiążek),
   3. c) wygenerowanej przez system IPR strony z biletem (format HTML) wyświetlonej na urządzeniu elektronicznym wyposażonym w ekran o przekątnej min. 3 cali oraz dostęp do Internetu (np. smartfon, tablet, netbook);
  2. 2) dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela biletu;
  3. 3) ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu ulgowego, jeżeli z takiego korzysta (nie dotyczy to żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i umundurowanych funkcjonariuszy Policji, którzy okazują dokument w sposób umożliwiający odczytanie danych).
  Osobę, która nie spełni powyższych warunków traktuje się jak podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu. Wyczerpanie baterii w urządzeniu lub brak zasięgu nie zwalnia pasażera z obowiązku okazania ważnego biletu na przejazd.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się odpowiednio przepisy TPR, RPR oraz warunków taryfowych danej oferty specjalnej lub pozataryfowej.

§ 8. Prawa i obowiązki operatora

 1. Operator ma prawo odstąpić od sprzedaży biletów przy wykorzystaniu systemu IPR, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu IPR.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i/lub biletów, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo użycia przez jego właściciela karty płatniczej, do której użytkowania nie jest uprawniony.
 3. Operator zobowiązany jest do:
  1. 1) przesłania Użytkownikowi faktury VAT za zakupiony za pośrednictwem systemu IPR bilet;
  2. 2) rozpatrzenia wniosku złożonego przez Użytkownika.
 4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu IPR oraz osób dla których zostały zakupione bilety na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
 2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: iod@p-r.com.pl oraz korespondencyjnie na adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów: usług świadczonych przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług przewozowych w zakresie realizacji przewozów przez przewoźników określonych regulaminem przewozu oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Indywidualnego Konta Użytkownika zgodnie z regulaminem serwisu. Ponadto Pan/Pana dane będą przetwarzane dla celów księgowych, rozliczeniowych, reklamacji i przechowywania wskazanych dokumentów, ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustaw o państwowym zasobie archiwalnym. Ponadto Pani/Pana wizerunek może być przetwarzany (w przypadku jego zainstalowania w pociągu) w związku z monitoringiem zainstalowanym w pociągach (wewnątrz i na zewnątrz) celem zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym, pracownikom i innym osobom oraz mieniu podróżnych, pracowników, innych osób i "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
 4. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy w przypadku:
  1. - zakupu biletów – w zakresie imienia i nazwiska, adres e-mail, login. Niepodanie danych uniemożliwia zakup biletów za pośrednictwem serwisu;
  2. - konieczności skorzystania z dodatkowych udogodnień w pociągach w czasie przejazdu – o stanie zdrowia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi wykonanie Umowy zgodnie z oczekiwaniami, tj. z udogodnieniami;
  3. - wizerunku – niemożliwe jest wykonanie usługi przewozu bez zastosowania monitoringu.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi utrzymywania i prowadzenia serwisu internetowego w którym kupowane są bilety, usługi serwisowe, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonym postępowaniami (karnymi, cywilnymi, administracyjnymi), a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o., podmiotom świadczącym usługi pocztowe celem wysyłki do Pani/Pana korespondencji;
 6. Wysyłając dane przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy w przypadku:
  1. - zakupu biletów okresowych – w zakresie imienia i nazwiska. Niepodanie danych uniemożliwia wykonanie usługi przewozu;
  2. - konieczności skorzystania z dodatkowych udogodnień w pociągach – o stanie zdrowia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi wykonanie Umowy zgodnie z oczekiwaniami, tj. z udogodnieniami;
  3. - w zakresie wizerunku – niemożliwe jest wykonanie usługi przewozu bez zastosowania monitoringu
 7. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c, f ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o.;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w określonych przypadkach:
  1. - 3 miesiące – w zakresie wizerunku, bądź do dnia cofnięcia zgody;
  2. - 5 lat – w zakresie dokumentów powstałych i związanych z usługą przewozu, w tym reklamacji;
  3. - gdy przetwarzanie dokonywanie dla obrony własnych interesów – do czasu wyrażenia sprzeciwu;
  W przypadku prowadzenia postępowań sądowych czas przechowywania danych może ulec wydłużeniu na czas trwającego postępowania bądź dłuższy, w zależności od obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, ponadto dane mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami ustaw o państwowym zasobie archiwalnym.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w odniesieniu do warunków odprawy i przewozu osób, zwierząt rzeczy zastosowanie mają postanowienia RPR, TPR oraz warunków taryfowych oferty specjalnych i pozataryfowych, a w odniesieniu do pozostałych kwestii przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wzór biletu zakupionego w systemie IPR stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Do góry Powrót