Jesteś tutaj: Strona logowania / Regulamin usługi
Regulamin usługi

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR)

biletów na przejazd pociągami "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży IPR jest:
  1. 1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR), który jednocześnie stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. oraz IT-Trans sp. z o.o.
  2. 2) spełnienie następujących wymagań technicznych:
   1. a) dostęp do sieci Internet,
   2. b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Firefox 3.0 (i wyższe) lub Opera 9.5 (i wyższe) lub Safari 3.0 (i wyższe) lub Google Chrome lub Internet Explorer 6.0 (i wyższe),
   3. c) posiadania sprawnej drukarki, drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością 300 dpi lub urządzenia elektronicznego wyposażonego w ekran o przekątnej min. 7 cali, zdolnego do wyświetlania plików PDF (np. tablet, netbook, laptop, czytnik eksiążek) lub urządzenia elektronicznego wyposażonego w ekran o przekątnej min. 3 cali z dostępem do Inernetu (np. smartfony, tablety, netbooki),
 2. Instrukcja obsługi systemu IPR dostępna jest na stronie pomocy.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/lub nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 1. Zakres stosowania

 1. Regulamin Internetowy System Sprzedaży (IPR), zwany dalej Regulaminem IPR, określa warunki i zasady zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://www.biletyregionalne.pl/ przy pomocy Internetowego System Sprzedaży, zwanego dalej systemem IPR, biletów jednorazowych i okresowych na przejazd bezpośrednim pociągiem REGIO, interREGIO lub REGIOekspres uruchamianymi przez Przewozy Regionalne spółka z o.o., w całej relacji lub na części drogi przebiegu pociągu.
 2. Postanowienia taryfowe o przewozie osób i opłaty stosowane w systemie IPR obsługiwanym przez firmę IT-Trans spółka z o.o. określone są w Taryfie przewozowej (TPR), dostępnej na stronie przewoźnika "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., http://www.przewozyregionalne.pl/.

§ 2. Objaśnienia określeń i skrótów

Użyte w Regulaminie IPR określenia i skróty oznaczają:

 1. przewoźnik - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031521, NIP 526-25-57-278;
 2. operator - IT-Trans spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7 lok 18 NIP 701-02-75-558 KRS 0000368917;
 3. system IPR - Internetowy System Sprzedaży - system umożliwiający osobie w nim zarejestrowanej, zwanej dalej Użytkownikiem, nabycie biletu na przejazd pociągami obsługiwanymi przez "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz dokonuje płatności za pomocą własnych środków płatniczych;
 5. płatność online - opłacenie należności za pomocą:
  1. a) karty płatniczej,
  2. b) przelewu internetowego online,
  Obsługiwane standardy kart oraz przelewy internetowe wskazane są w stopce "Obsługa płatności";
 6. umowa przewozu - umowa zawarta z przewoźnikiem na przewóz osób w komunikacji krajowej w pociągach REGIO, interREGIO lub REGIOekspres;
 7. dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu - odpowiednie dokumenty, o których mowa w Taryfie przewozowej (TPR) - Dział II, Rozdział 4 - Przejazdy ulgowe;
 8. osoba upoważniona do kontroli - osoba upoważniona przez przewoźnika m.in. do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów i do udzielania informacji;
 9. podróżny - osoba, na rzecz której zakupiony został bilet za pomocą systemu IPR i której dane są zamieszczone na bilecie,
 10. bilet - imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu na przejazd jednorazowy pociągiem REGIO w klasie 2 lub interREGIO w klasie 1 lub 2, według taryfy normalnej lub z ulgą 33%, 37%, 49%, 50%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
 11. wniosek - pisemny wniosek dotyczący zwrotu należności za niewykorzystane bilety, składany przez Użytkownika.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z systemu IPR

 1. System IPR umożliwia założenie Indywidualnego Konta Użytkownika (IKU) przed zakupem lub w trakcie.
 2. Użytkownik, który zamierza skorzystać z systemu IPR, musi:
  1. 1) zarejestrować się w systemie:
   1. a) podając nazwę użytkownika i hasło dostępu,
   2. b) wprowadzając imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz adres e-mail,
  2. 2) zaakceptować Regulamin IPR zaznaczając pole "Oświadczenie" zamieszczone na stronie rejestracyjnej;
 3. W celu dokonania zakupu biletu przez Internet, Użytkownik z IKU powinien każdorazowo zalogować się w systemie poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła dostępu.

§ 4. Zamawianie biletu

 1. Za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży – IPR, zwanego dalej IPR, można nabyć:
  1. a) bilety jednorazowe według taryfy normalnej oraz z zastosowaniem ulg: 33%, 50%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
  2. b) bilety jednorazowe według taryfy RAZEM dla osób korzystających z oferty „Ty i raz, dwa, trzy”,
  3. c) bilety odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) według taryfy normalnej oraz z zastosowaniem ulg: 33%, 50%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%,
  4. d) bilety jednorazowe i odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) według taryfy RAZEM (normalne i z ulgami ustawowymi) dla posiadaczy REGIOkarty/REGIOkarty SENIOR,
  5. e) bilety czasowe na obszarze:
   - miasta Szczecina,
   - Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK),
   - aglomeracji łódzkiej,
   - województwa pomorskiego.
  6. f) bilety strefowe czasowe wydawane na przejazdy w aglomeracji krakowskiej,
  7. g) bilety odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) według taryfy normalnej oraz z zastosowaniem ulg: 33%, 50%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%,
  8. h) bilety strefowe miesięczne wydawane na przejazdy w aglomeracji krakowskiej,
  9. i) bilety jednorazowe i okresowe według ofert specjalnych, zgodnie z warunkami taryfowymi oferty,
  10. j) bilety sieciowe miesięczne na przewóz roweru,
  11. k) bilety na przejazdy pociągami dodatkowymi, zgodnie z warunkami taryfowymi oferty podanymi każdorazowo do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty,
  12. l) łącznie z biletem na przejazd - bilet na przewóz bagażu podręcznego, psa lub roweru. Warunki przewozu są określone w § 54-56 Taryfie przewozowej (TPR) i § 19-21 Regulaminie przewozu (RPR),
  13. m) REGIOkartę i REGIOkartę SENIOR.
 2. Bilety są sprzedawane na przejazdy pociągami REGIO, interREGIO i REGIOekspres.
 3. Bilety wydawane za pośrednictwem IPR są ważne wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem, którego rodzaj i numer są na nich wskazane. Dane te podlegają weryfikacji w trakcie kontroli dokumentów przejazdowych i muszą być zgodne z danymi zakodowanymi na wydrukowanym dokumencie przewozu.
 4. Bilet może być wydany na przejazd maksymalnie 6 osób. Na bilecie wskazane są dane, o których mowa w ust. 3 wyłącznie właściciela biletu, który podczas kontroli biletu wskazuje resztę osób, odbywających przejazd na jego podstawie.
 5. Terminy ważności biletów i warunki korzystania z nich określone są w Taryfie przewozowej (TPR) i Regulaminie przewozu (RPR).
 6. Użytkownik po naciśnięciu przycisku "Kup bilet" dokonuje:
  1. 1) wyboru:
   1. a) relacji przejazdu (stacja wyjazdu, stacja przyjazdu),
   2. b) drogi przewozu,
   3. c) daty wyjazdu,
   4. d) klasy wagonu,
  2. 2) określenia rodzaju taryfy (normalna albo ulgowa),
  3. 3) wskazania imienia i nazwiska osoby (właściciela biletu), która będzie odbywała przejazd oraz rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzający tożsamość tej osoby, z zastrzeżeniem pkt 4,
  4. 4) w wypadku kupna biletu ważnego dla więcej niż jednej osoby, właściciel biletu wskazuje pozostałe osoby odbywające podróż na podstawie tego biletu.
 7. Poprawne dokonanie zamówienia biletu zakończone jest wyświetleniem na monitorze formularza "Podsumowanie zamówienia biletu", ze wskazaniem:
  1. 1) daty wyjazdu,
  2. 2) stacji wyjazdu i przyjazdu,
  3. 3) drogi przewozu,
  4. 4) oznaczenia rodzaju pociągu i klasy wagonu,
  5. 5) rodzaju taryfy (normalna albo z ulgą),
  6. 6) ceny biletu na przejazd,
  7. 7) imienia i nazwiska oraz rodzaju i numeru dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość właściciela biletu (podróżnego).
 8. Rezygnacji z dokonanego zamówienia można dokonać przy użyciu przycisku "Rezygnuję", umieszczonego pod formularzem "Podsumowanie zamówienia biletu".
 9. Po użyciu przycisku "Kupuję" Użytkownik przechodzi do panelu umożliwiającego potwierdzenie nabycia biletu.

§ 5. Zawarcie umowy przewozu

 1. Warunkiem zawarcia umowy przewozu (zakupu biletu) jest dokonanie płatności online za pośrednictwem systemu IPR (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i pobranie lub otwarcie biletu internetowego wygenerowanego przez system.
 2. Użytkownik wybiera formę płatności online zaznaczając jedną z opcji dostępną na stronie płatności internetowych (np. karta płatnicza, e-przelew).
 3. By nie utracić zamówienia, Użytkownik od momentu jego złożenia ma 10 minut na dokonanie płatności.
 4. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej lub konta bankowego, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik drukuje właściwy bilet uprawniający do przejazdu w zakresie na nim wskazanym.
 6. Wydrukowany bilet jest imienny i zawiera:
  1. 1) termin ważności,
  2. 2) relację przejazdu,
  3. 3) opcjonalnie drogę przewozu,
  4. 4) rodzaj pociągu i klasę wagonu,
  5. 5) rodzaj taryfy (normalna albo % wymiar ulgi),
  6. 6) cenę brutto i kwotę PTU,
  7. 7) dane świadczące o dokonanej płatności,
  8. 8) imię i nazwisko właściciela,
  9. 9) rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzający tożsamość właściciela,
  10. 10) numer biletu.
 7. Bilet jest ważny wraz z dokumentem, którego rodzaj i numer zostały na nim wpisane.
 8. Osoba odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu.

§ 6. Wystawianie faktur VAT

 1. Bilet zakupiony za pośrednictwem systemu IPR nie jest fakturą VAT.
 2. Operator wystawia fakturę VAT w wersji elektronicznej na wniosek Użytkownika. Użytkownik składa wniosek o fakturę poprzez zaznaczenie opcji "Faktura VAT" w szczegółach biletu na stronie "Moje bilety", nie później niż 15 dnia następnego miesiąca od dnia otrzymania płatności.
 3. W przypadku nie wykorzystania tej możliwości, fakturę VAT wystawia się na pisemny wniosek Użytkownika z kontem w IPR, który dokonał zakupu biletu za pośrednictwem systemu IPR - złożony przed upływem 1 miesiąca od wykonania usługi przewozu. Podmioty nie posiadające konta w IPR muszą załączyć kopię biletu internetowego.
 4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 należy składać na adres:
  IT-Trans sp. z o.o.
  ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa
 5. Faktura elektroniczna zostaje wystawiona automatycznie przez Operatora w następnym dniu roboczym od daty złożeniu i zatwierdzenia wniosku.
 6. Użytkownik pobiera fakturę VAT w wersji elektronicznej ze strony Moje Faktury.

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika (podróżnego)

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu IPR zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR).
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. 1) wglądu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich,
  2. 2) składania zamówień i wniosków,
  3. 3) dokonywania zmiany lub odstąpienia od umowy przewozu bezpośrednio za pośrednictwem systemu IPR.
 3. Użytkownik zobowiązany jest:
  1. 1) podać przy rejestracji w systemie IPR prawdziwe dane,
  2. 2) zaakceptować Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR),
 4. Akceptując Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) Użytkownik oświadcza, że:
  1. 1) wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z systemu IPR - w tym imię i nazwisko oraz rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby dla której zamawia bilet - są prawdziwe,
  2. 2) zapoznał osobę na rzecz której zakupił bilet z postanowieniami Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR),
  3. 3) posiada zdolność do zawarcia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
  4. 4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podróżny ma prawo wymienić bilet. Procedura wymiany polega na stworzeniu nowego biletu po zalogowaniu się na konto przy użyciu opcji "Wymiana biletu". Wymienić można na bilet o takiej samej lub wyższej cenie - w drugim przypadku potrzebna jest dopłata.
 6. Podróżny ma prawo do zwrotu biletu z zastrzeżeniem § 7, ust. 9. Po zalogowaniu do swojego konta należy użyć opcji "Zwrot biletu". Po stwierdzeniu w systemie faktu nie wykorzystania zakupionego biletu, z którego Podróżny zrezygnował, nastąpi zwrot wpłaconej należności z potrąceniem 15% opłaty manipulacyjnej.
 7. Podróżny ma prawo zgłosić reklamację. Zwrot należnej Podróżnemu kwoty po uznaniu reklamacji następuje w wyniku:
  1. 1) zmiany warunków umowy przewozu w trakcie wykorzystywania biletu potwierdzonej przez pracownika PR. Pasażer otrzymuje zwrot różnicy między ceną zakupionego biletu, a wykonaną umową przewozu.
  2. 2) z tytułu nie wykonania umowy przez PR np. w wyniku odwołania w danym dniu pociągów na zakupionym odcinku.
 8. Podróżny, który:
  1. 1) zmienia warunki przejazdu,
  2. 2) całkowicie rezygnuje z podróży,
  powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ważności tego biletu dokonać za pośrednictwem systemu IPR jego zwrotu lub wymiany, z zastrzeżeniem ust. 13. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu, zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany dokument można dochodzić - w drodze pisemnej reklamacji - wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46, e-mail: reklamacje@p-r.com.pl, tel: (089) 677 56 22, fax: (089) 677 56 11.
  W przypadku zwrotu za pośrednictwem systemu IPR biletu o wartości równej lub niższej niż 2,99 zł, odbiór zwróconych pieniędzy jest możliwy wyłącznie w kasie siedziby IT-Trans spółka z o.o., w Warszawie (00-019) przy ul. Złotej 7 lok. 18.
  Podróżny, który rozpoczął przejazd przed wskazanym na posiadanym dokumencie przewozu terminem ważności, jest zobowiązany niezwłocznie po wejściu do pociągu zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia nowego biletu na faktyczny przejazd. Do posiadanego biletu podróżny powinien uzyskać odpowiednie poświadczenie o całkowitym niewykorzystaniu. Zwrotu należności za odpowiednio poświadczony bilet można dochodzić – w drodze pisemnej reklamacji – wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46.
  Zwrotu biletu okresowego można dokonać na warunkach określonych w § 15 Regulaminu przewozu (RPR) w drodze pisemnej reklamacji wniesionej do wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46. Termin niewykorzystani biletu okresowego liczy się od daty wysłania reklamacji wraz z oryginalnym biletem, potwierdzonej stemplem pocztowym.
 9. Po rozpoczęciu przejazdu zmiana umowy przewozu możliwa jest w zakresie zmiany:
  1. 1) stacji przeznaczenia,
  2. 2) klasy wagonu,
  3. 3) rodzaju pociągu.
  W celu dokonania zmiany podróżny powinien zgłosić się do obsługi pociągu przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu. Zasady dokonywania zmian umowy przewozu regulują postanowienia § 12 Regulaminu przewozu (RPR).
  Jeżeli podróżny odbywa przejazd na podstawie biletu z miejscówką, w przypadku zamiaru przejazdu poza stację przeznaczenia lub zmiany klasy wagonu, zobowiązany jest zwolnić zajmowane miejsce w razie zgłoszenia się podróżnego z biletem wraz ze wskazaniem tego miejsca do siedzenia.
 10. W przypadku zmiany umowy przewozu z tytułu, której przewoźnikowi przysługuje:
  1. 1) niższa należność – podróżny powinien uzyskać na bilecie odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania zwrotu różnicy należności. Zwrotu nadpłaconych należności dokonuje się w drodze pisemnej reklamacji – wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46;
  2. 2) wyższa należność – podróżny powinien dokonać dopłaty różnicy należności, jeżeli postanowienia Taryfy przewozowej (TPR) nie stanowią inaczej.
 11. W razie całkowitego niewykorzystania dokumentu przewozu, z którego podróżny nie mógł zrezygnować w terminie i w sposób określony w ust. 8 z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych (np. pobyt w szpitalu), zwrotu należności z tego tytułu można dochodzić w drodze pisemnej reklamacji wniesionej bezpośrednio do Biura Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46.
 12. Po rozpoczęciu przejazdu zwrotu należności za dokonaną rezerwację miejsca do siedzenia podróżny może dochodzić wyłącznie w przypadku nie korzystania z zarezerwowanego miejsca na całej drodze przewozu. Warunkiem zwrotu należności jest uzyskanie odpowiedniego poświadczenia w pociągu.
 13. Zasady postępowania w razie przerwy w ruchu, utraty połączenia, odwołania/opóźnienia pociągu reguluj postanowienia § 14 Regulaminu przewozu (RPR) z tym, że zwrotu należności za niewykorzystany bilet zakupiony za pośrednictwem systemu IPR dokonuje się – w drodze pisemnej reklamacji – wniesionej do "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie 10-410, ul. Lubelska 46.
 14. Procedura wnoszenia reklamacji wskazana jest w § 23 Regulaminu przewozu (RPR).
 15. W pociągu podczas kontroli dokumentów przewozu podróżny zobowiązany jest wręczyć osobom dokonującym kontroli:
  1. 1) ważny dokument przewozu w postaci:
   1. a) wygenerowanego przez IPR pliku z biletem (format PDF) w postaci czytelnego wydruku (min. 300 dpi) na kartce formatu A4 w orientacji pionowej,
   2. b) wygenerowanego przez IPR pliku z biletem (format PDF) wyświetlonego na urządzeniu elektronicznym wyposażonym w ekran o przekątnej min. 7 cali (np. tablet, netbook, laptop, czytnik eksiążek),
   3. c) wygenerowanej przez IPR strony z biletem (format HTML) wyświetlonej na urządzeniu elektronicznym wyposażonym w ekran o przekątnej min. 3 cali oraz dostęp do Internetu (np. smartfon, tablet, netbook),
  2. 2) dokument ze zdjęciem, którego numer jest wskazany na okazanym dokumencie przewozu,
  3. 3) ważny dokument poświadczający uprawnienie, gdy korzysta z ulgowego przejazdu.
  Osobę, która nie spełni powyższych warunków traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na przejazd. Wyczerpanie baterii w urządzeniu lub brak zasięgu nie zwalnia pasażera z obowiązku okazania ważnego biletu na przejazd.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się odpowiednio przepisy Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR).

§ 8. Prawa i obowiązki operatora

 1. Operator ma prawo odstąpić od sprzedaży biletów przy wykorzystaniu systemu IPR, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i/lub biletów, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo użycia przez jego właściciela karty płatniczej, do której użytkowania nie jest uprawniony.
 3. Operator zobowiązany jest do:
  1. 1) przesłania Użytkownikowi faktury VAT za zakupiony za pośrednictwem systemu IPR bilet;
  2. 2) rozpatrzenia wniosku złożonego przez Użytkownika.
 4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników systemu IPR oraz osób dla których zostały zakupione bilety na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Internetowego Systemu Sprzedaży IPR, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt "Przewozy Regionalne" (RPO-PR).
 2. Wzór biletu zakupionego w systemie IPR stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Do góry Powrót